Αφορά τα Δωρεάν και τα με πληρωμή Εκπτωτικά Κουπόνια που διατίθενται και αφορούν προϊόντα και υπηρεσίες από επιχειρήσεις

Η Εταιρεία ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΟΥΛΙΑΝΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. διατηρεί ανεπιφύλακτα το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης των εκάστοτε όρων χρήσης, αν αυτό κρίνεται αναγκαίο για τη εξασφάλιση της αρτιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει αλλά και προς εξασφάλιση παντός άλλου δικαιώματος της. Άπαντες οι όροι χρήσης μαζί με τις εκάστοτε τροποποιήσεις αυτών ισχύουν απαρεγκλίτως για όλους τους χρήστες της ιστοσελίδας www.salonicadeals.gr και δεν είναι δυνατή η ολική ή μερική εξαίρεση αυτών για οποιονδήποτε λόγο. Σε περίπτωση τροποποίησης των όρων χρήσης, οι χρήστες θα ενημερώνονται μέσω της ιστοσελίδας, η δε ισχύς των τροποποιηθέντων όρων θα αρχίζει από την ημερομηνία ανάρτησης αυτών στην παραπάνω ιστοσελίδα. Κάθε χρήστης – επισκέπτης της παρούσας ιστοσελίδας αποδέχεται πλήρως και δίχως καμία επιφύλαξη τους όρους χρήσης, όπως αυτοί αποτυπώνονται κάθε φορά, και λειτουργίας αυτής, σε περίπτωση δε που κάποιος χρήστης δε συμφωνεί μερικώς ή ολικώς με τους εκάστοτε όρους χρήσης και την εν γένει λειτουργία της ιστοσελίδας οφείλει να μην την χρησιμοποιεί.

ΟΡΙΣΜΟΙ

Εταιρία: η Ετερόρρυθμη Εταιρεία Αικατερίνη Δουλιανάκη και ΣΙΑ Ε.Ε. με το διακριτικό τίτλο ” salonicadeals.gr “ που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Σταματοπούλου 6 , τηλ επικοινωνίας 2310 869522 φαξ 2310 869522.

Ιστοσελίδα: η ιστοσελίδα www.salonicadeals.gr

Προϊόν: το εκάστοτε προσφερόμενο Δωρεάν ή με πληρωμή Εκπτωτικό Κουπόνι σε προϊόντα/υπηρεσίες που προσφέρονται από τον προμηθευτή μέσω της ιστοσελίδας

Προσφορά: το Δωρεάν ή με πληρωμή Εκπτωτικό Κουπόνι που διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας για την αγορά του προϊόντος/υπηρεσίας

Προμηθευτής: κάθε τρίτος, νομικό ή φυσικό πρόσωπο ανεξαρτήτου γεωγραφικής εγκατάστασης που χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα προκειμένου να διαθέσει Δωρεάν ή με πληρωμή Εκπτωτικά Κουπόνια σε προϊόντα/υπηρεσίες του

Αγοραστής – Χρήστης : κάθε χρήστης ο οποίος προβαίνει σε απόκτηση του Δωρεάν ή με πληρωμή  Εκπτωτικού Κουπονιού του εκάστοτε προϊόντος ή υπηρεσίας

Κουπόνι: το έγγραφο που διατίθεται στον αγοραστή με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της ιστοσελίδας, το οποίο φέρει μοναδικό αριθμό και ενσωματώνει την παρεχόμενη από τον προμηθευτή προσφορά μέσω Δωρεάν ή με πληρωμή Εκπτωτικού Κουπονιού και το οποίο πρέπει να προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον αγοραστή για την παραλαβή των υπηρεσιών ή προϊόντων.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η συμμετοχή στις προσφερόμενες υπηρεσίες της ιστοσελίδας www.salonicadeals.gr επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε όσους έχουν συμπληρώσει το δέκατο-όγδοο έτος (18ο) της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Ο χρήστης δηλώνει ότι οι πληροφορίες που παρέχει για την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας είναι ακριβείς και αληθείς.

Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν πληροί κάποιες από τις παραπάνω προϋποθέσεις, η Εταιρία δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη.

Η Εταιρία μέσω της ιστοσελίδας της δίνει τη δυνατότητα στους προμηθευτές να προωθήσουν Δωρεάν ή με πληρωμή Εκπτωτικά Κουπόνια προς στους χρήστες σε ειδικές εκπτωτικές τιμές για προϊόντα και υπηρεσίες τους, σε προκαθορισμένο αριθμό και για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, όπως θα ορίζεται κάθε φορά στην ιστοσελίδα. Συνεπώς, η Εταιρία ΔΕΝ αποκτά καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιδιότητα του πωλητή, καθώς ενεργεί αποκλειστικά και μόνο ως τρίτος-διαμεσολαβητής στη διαδικασία προώθησης των προϊόντων και των υπηρεσιών τρίτων εκτός εαν διαθέτει δικά της προιόντα και υπηρεσίες.

Η Εταιρία θα διαθέτει στους χρήστες που συμμετείχαν επιτυχώς στην προσφορά κουπόνια, μέσω αυτοματοποιημένου συστήματος της ιστοσελίδας σε ηλεκτρονική μορφή. Το κάθε κουπόνι ενσωματώνει την προσφορά στην οποία οι αγοραστές συμμετείχαν επιτυχώς. Με την επίδειξη του κουπονιού στον προμηθευτή, ο αγοραστής θα αξιώνει να λάβει από τον προμηθευτή το προϊόν/υπηρεσία για το οποίο ισχύει η προσφορά στην οποία συμμετείχε, λαμβάνοντας ως όφελος την αξία των που αποτυπώνονται στο Δωρεάν Εκπτωτικό Κουπόνι που διέθεσε η επιχείρηση μέσω του www.salonicadeals.gr.

Η Εταιρία θα θέτει στην ιστοσελίδα προσφορά για τα προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται είτε από προμηθευτές είτε από την ίδια, ορίζοντας κάθε φορά την τιμή του Δωρεάν Εκπτωτικού Κουπονιού, την ποσότητα διάθεσης, ενώ σε συνεργασία με την Εταιρία θα ορίζεται και ο χρόνος για τον οποίο θα διατίθεται η προσφορά. Στη συνέχεια, κάθε χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να εκδηλώσει ενδιαφέρον για την αγορά της διατιθέμενης κάθε φορά προσφοράς, και αποκτώντας την, είτε θα εισέρχεται μέσω του προσωπικού λογαριασμού (account) που θα έχει δημιουργήσει μέσω της ιστοσελίδας, είτε θα συμπληρώνει τη φόρμα με τα απαραίτητα στοιχεία.

Κάθε χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε απόκτηση περισσοτέρων του ενός Δωρεάν ή με πληρωμή  Εκπτωτικών Κουπονιών ( πάντοτε κατόπιν και της σχετικής έγκρισης προφορικής ή γραπτής από τον προμηθευτή – έμπορο ) και για τη χρήση τους από συγγενικά ή φιλικά του πρόσωπα και μέχρι το μέγιστο αριθμό που τυχόν θέσει ο προμηθευτής, συμπληρώνοντας στα αντίστοιχα πεδία τα στοιχεία αυτών και με την προϋπόθεση ότι έχει τη συναίνεση αυτών, αναφορικά με τη δήλωση τυχόν προσωπικών δεδομένων που ζητηθούν.

Λόγω του γεγονότος ότι η εκάστοτε προσφορά θα ”τρέχει” σε πραγματικό χρόνο, ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να ελέγχει τον εναπομείναντα χρόνο μέχρι την ολοκλήρωση της προσφοράς καθώς επίσης και τον μέχρι εκείνη τη στιγμή συνολικό αριθμό των χρηστών που επισκέφθηκαν την προσφορά.

Σε περίπτωση που κάποια προσφορά υπόκειται σε ειδικές προϋποθέσεις, τις οποίες κατά τη διάρκεια της προσφοράς ο προμηθευτής κατέστησε γνωστές και τις οποίες πρέπει να πληροί απαραιτήτως ο αγοραστής, αν κατά την εξαργύρωση του κουπονιού αποδειχθεί ότι ο αγοραστής δεν τις πληρεί, τότε ο προμηθευτής έχει το δικαίωμα να αρνηθεί στον αγοραστή την παροχή των απαιτούμενων υπηρεσιών.

Εφόσον δηλωθούν αναληθή στοιχεία από τον χρήστη ουδεμία υποχρέωση έχει η εταιρεία για την επιστροφή της χρηματικής αξίας του σχετικού κουπονιού – κουπονιών στην παραπάνω περίπτωση.

ΚΟΥΠΟΝΙΑ

Η Εταιρία μέσω αυτοματοποιημένου συστήματος θα αποστέλλει τα επιλεγμένα από τον χρήστη κουπόνια στο προσωπικό Προφίλ του χρήστη μέλους, στο www.salonicadeals.gr Μαζί θα αποστέλλονται εαν δεν έχουν αναρτηθεί στο σχετικό άρθρο του κουπονιού και πληροφορίες για τον τρόπο εξαργύρωσης αυτών ενώπιον του προμηθευτή. Η τιμολόγηση ή η έκδοση απόδειξης θα γίνεται από τον προμηθευτή προς τον αγοραστή με την επίδειξη και χρήση του εκάστοτε κουπονιού.

Το εκάστοτε κουπόνι ενσωματώνει την παροχή υπηρεσιών ή προϊόντων για τη συγκεκριμένη προσφορά που αγοράστηκαν. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί ο αγοραστής να τα συμψηφίσει με άλλο προϊόν ή υπηρεσία του προμηθευτή ή να ζητήσει κάποιο χρηματικό αντίτιμο για να επιστρέψει το κουπόνι.

Ο αγοραστής έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει το κουπόνι μέχρι την ημερομηνία που καθορίζεται κάθε φορά. Μετά το πέρας αυτής της ημερομηνίας ο προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή οποιωνδήποτε υπηρεσιών, ενώ δεν έχει καμία απολύτως χρηματική ή μη απαίτηση έναντι της Εταιρίας ή του προμηθευτή.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Εταιρία συμμετέχει στη διαδικασία της πώλησης των προϊόντων/υπηρεσιών ως διαμεσολαβητής και όχι ως αγοραστής. Συνεπώς, η Εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη για το είδος και την ποιότητα των υπηρεσιών ή προϊόντων που υποσχέθηκε να παρέχει ο προμηθευτής. Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά η Εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν πραγματικά ή νομικά ελαττώματα στις παρεχόμενες υπηρεσίες ή προϊόντα, την ασφάλεια ή γνησιότητα αυτών καθώς επίσης και το αν η παροχή των υπηρεσιών από τον προμηθευτή ανταποκρίθηκε σύμφωνα με την περιγραφή που είχε τεθεί στην ιστοσελίδα κατά τη διάρκεια της προσφοράς, οι οποίες αναρτήθησαν κατόπιν των πληροφοριών και των σχετικών εντολών γραπτών ή μή εκ μέρους του προμηθευτή.

Η Εταιρία ευθύνεται για τυχόν πραγματικά ή νομικά ελαττώματα για την ασφάλεια ή γνησιότητα αυτών καθώς και για την ακρίβεια κατά την περιγραφή τους μόνο στην περίπτωση που πρόκειται για προϊόντα που εμπορεύεται η ίδια.

Σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των χρηστών της ιστοσελίδας και με οποιαδήποτε ιδιότητα και αν αυτοί ενεργούν (προμηθευτές, αγοραστές κλπ) συμφωνείται ρητά ότι η Εταιρία δεν υπέχει καμία ευθύνη αστικής τους αποκατάστασης, αποζημίωσης, εξόδων κλπ, ούτε σχετίζεται με τον τρόπο και το αποτέλεσμα της παροχής, επιτυχημένο ή μη, των υπηρεσιών από τον προμηθευτή.

Η Εταιρία δεσμεύεται ως προς την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα www.salonicadeals.gr αναφορικά με την ύπαρξη των τεχνικών και ουσιωδών χαρακτηριστικών των προϊόντων που κατά περίπτωση διαθέτει. Τα παρεχόμενα ουσιώδη ή επουσιώδη χαρακτηριστικά αναφορά με την παρεχόμενη κάθε φορά προσφορά (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά τιμή, διαθεσιμότητα κλπ) έγκεινται υπό τη ρητή επιφύλαξη τυπογραφικών λαθών, ή τεχνικών λαθών που θα υπερέβαιναν τους κανόνες των χρηστών, οικονομικών και συναλλακτικών ηθών καθώς επίσης και λαθών που προκλήθηκαν από λόγους ανωτέρας βίας.

Επίσης σε ειδικές καταστάσεις λόγω ειδικών συνθηκών που μπορεί να πραγματοποιηθεί αναστολή της λειτουργίας της αγοράς και τα επέκταση των καταστημάτων και δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η χρησιμοποίηση του ή των κουπονιών, η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία αστική ή ποινική ευθύνη, ειδικότερα στην περίπτωση που έχει μεταβιβάσει την χρηματική αξία που έχει συμφωνηθεί με τους προμηθευτές στους τραπεζικούς λογαριασμούς αυτών. Όπως και στην περίπτωση που ο σχετικός προμηθευτής αναστείλει αιφνιδίως την ή τις προσφορές του οπότε αυτός και μόνον φέρει ευθύνη έναντι των χρηστών – κατόχων των κουπονιών. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες/προϊόντα χωρίς πρόσθετες επιβαρύνσεις κατά το είδος και τις προϋποθέσεις που έθεσε την προσφορά στην ιστοσελίδα με την επίδειξη των κουπονιών από τους κατόχους.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για την Απόκτηση των εκάστοτε προσφορών μέσω της ιστοσελίδας, αλλά και για τη διασφάλιση της αρτιότητας των υπηρεσιών εξυπηρέτησης που παρέχει η Εταιρία, θα ζητηθούν, αναλόγως την περίπτωση, από τον αγοραστή να δηλώσει κάποια προσωπικά του στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κλπ). Τα προσωπικά αυτά δεδομένα που θα δηλώσει ο αγοραστής για να προβεί στη χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας θα προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τις υπηρεσίες αυτές και δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για διαφορετικούς σκοπούς, δίχως την τήρηση των αρμόδιων διατάξεων του ν.2472/1997. Τυχόν προσωπικά δεδομένα του αγοραστή/χρήστη δύναται να γνωστοποιηθούν σε διοικητικές, αστυνομικές και δικαστικές αρχές κατόπιν αιτήματος αυτών, τηρουμένων κάθε φορά των κείμενων διατάξεων. Ισχύει μάλιστα απο 25 Μαϊου 2018 ο νέος ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR- ΓΚΠΔ) – όπως αναφέρεται στην σχετική ιστοσελίδα της ΕΕ, ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ο οποίος ρυθμίζει την επεξεργασία από άτομο, εταιρεία ή οργανισμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν άτομα στην ΕΕ. Στο πλαίσιο του GDPR, προσωπικά δεδομένα αποτελεί οτιδήποτε σχετίζεται με ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο άτομο – για παράδειγμα όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση email, δεδομένα τοποθεσίας ή διεύθυνση IP. Μπορείτε εδώ να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες.

Ο εκάστοτε χρήστης της ιστοσελίδας θα κληθεί να δηλώσει τα προσωπικά δεδομένα που του ζητηθούν μόνο στην περίπτωση που θελήσει να αποκτήσει κάποια από τις προσφορές.

Οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα γνωστοποιηθούν στην Εταιρία από το υποκείμενο της επεξεργασίας των δεδομένων θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση των σκοπών της ιστοσελίδας, (αγορά υπηρεσιών, προϊόντων κλπ), για την ενημέρωση του αγοραστή/χρήστη για επικείμενες προσφορές (πχ. newsletter), για την ενημέρωση και εξυπηρέτησή του χρήστη/αγοραστή αναφορικά με τη χρήση των παρεχόμενων από την ιστοσελίδα υπηρεσιών και γενικότερα για οποιοδήποτε θέμα έγκειται στην απρόσκοπτη λειτουργία της ιστοσελίδας.

Θα πρέπει να τονίσουμε ότι ιστοσελίδα μας προστατεύεται με Extended validation μέσω του Comodo SSL Certificate with EV πιστοποιητικού που σημαίνει υψηλή ασφάλεια πληροφοριών, υψηλή προστασία και φυσικά κρυπτογράφηση ‘ευαίσθητων’ πληροφοριών όπως είναι τα στοιχεία πιστωτικών καρτών σας και τα προσωπικά σας στοιχεία. Πιστοποιείται ότι όταν συνδέεστε με την ιστοσελίδα μας εσείς ως πελάτης – χρήστης προστατεύεστε από επιθέσεις phishing και ειδικότερα στην πληρωμή της αξίας του κουπονιού με πιστωτική κάρτα μέσω της ειδικής πλατφόρμας της Εθνικής Τράπεζας. 

Περισσότερες πληροφορίες για την Πολιτική Απορρήτου διαβάστε εδώ

COOKIES

Για την εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας, η Εταιρία χρησιμοποιεί cookies, τα οποία είναι αβλαβή προς κάθε λογισμικό/λειτουργικό αρχεία που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή πληροφοριών, την αναγνώριση χρηστών κλπ. Οι χρήστες θα μπορούν να απενεργοποιούν αν θελήσουν τη χρήση των cookies μέσω των ρυθμίσεων του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιούν. Με την εξερεύνηση απο τον Πελάτη – Χρήστη στο Site, ο παραπάνω συμφωνεί στη δημιουργία και τη χρήση των cookies. Εάν ο Πελάτης – Χρήστης δεν επιθυμεί την χρήση των cookies μπορεί, είτε να τα απενεργοποιήσει, είτε να αποφύγει την εξερεύνηση στον Ιστοτοπό μας. Αναλυτικά για την ρύθμιση των cookies διαβάστε εδώ

Επισημαίνεται ότι τα cookies τα χρησιμοποιούμε σε ορισμένες σελίδες της Ιστοσελίδας μας με απώτερο σκοπό την αμοιβαία εμπιστοσύνη και ασφάλεια σας. Με την σύμφωνη γνώμη συμφωνείτε στην δημιουργία και χρήση των cookies αυτών. Έχετε την δυνατότητα φυσικά ή να τα απενεργοποιήσετε ή να αποφύγετε την εξερεύνηση στον Ιστότοπό μας όπως αναφέραμε παραπάνω. Θα πρέπει όμως να σας ενημερώσουμε ότι ορισμένες λειτουργίες του Ιστοτόπου μας δεν θα λειτουργούν σωστά.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τα cookies μπορείτε να διαβάσετε στη επίσημη σελίδα για τα cookies – μικρά αρχεία δεδομένων – της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ

ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ

Ρητά συμφωνείται ότι το δίκαιο που διέπει τις σχέσεις μεταξύ του αγοραστή και της Εταιρίας θα είναι το ελληνικό δίκαιο, ενώ για κάθε διαφορά που ήθελε προκύψει αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.